Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
24 հուլիսի 2014, 23:00
829

К концу 2016 года спрос на АРВ-терапию превысит 16 млн. человеко-лет

К концу 2016 года спрос на АРВ-терапию превысит 16 млн. человеко-лет - նկարը 1

The projected demand for antiretroviral therapy (ART) will increase to 16.8 million person-years by the end of 2016 in low- and middle-income countries, including 15.7 million person-years of adult and 1.1 million person-years of paediatric formulation, according to a study presented on behalf of the global ARV Forecasting Technical Working Group at the 20th International AIDS conference (AIDS 2014) in Melbourne, Australia.

The projected demand for ART will increase from 11.5 million person-years by the end of 2013 to 15 million person-years by the end of 2015 and 16.8 million person-years by the end of 2016. Person-years represent the product of the number of years times the number of members of a population that will need ART.

Global ART supply security is an issue, as witnessed in the 2013 shortages of tenofovir and efavirenz. There has also been a global supply outage of stavudine/lamivudine paediatric formulation and a shortage of zidovudine.

“To be able to supply the right ARVs on time, manufacturers need independent assessment of what and how much to produce two to three years ahead of time, certainly when they need to bring new formulations to the market,” said Jos Perriëns, of the World Health Organization (WHO), who was presenting the study.

To ensure that enough ARVs are produced globally, WHO convened a global ARV Forecasting Technical Working Group in 2013, with UNAIDS, the Clinton Health Access Initiative (CHAI), UNICEF, the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (GFATM), PEPFAR, and Futures Institute to develop annual three-year forecasts of the demand of ARVs. Forecasts are based on the annual WHO survey on ARV use, the volume of individual ARVs in the global procurement reporting mechanism, CHAI projections for 22 high-volume countries, GFATM and PEPFAR’s Supply Chain Management System quantification data, and projected evolution of ART needs from UNAIDS and the Futures Institute.

According to the study, the market share of tenofovir will increase from 50% in 2013 to reach 62% in 2016, that of zidovudine will decrease from 40% to 34% and that of stavudine will decrease from 8% to 2%. The market share of efavirenz will increase from 48% in 2013 to 63%, and nevirapine will gradually lose market share. Second-line ART uptake will increase slowly from 4.4% currently to 5.0% in 2016. Insufficient data were available to project the uptake of third-line drugs. The study limited the number treated in each country to 80% of those eligible for treatment using WHO 2013 criteria. Three forecast scenarios were used and averaged arithmetically to generate the projected demand. Forecasts were broken down by active ingredient and adults versus children.

The average estimate for end of 2013 was 11.5 million – when in reality 11.7 million were reached. In the six years in which the WHO produced their forecasts, they have consistently underestimated the future treatment uptake by about 2%. “We therefore believe that the 15 by 15 target will be met, and think that it will in fact be exceeded,” said Perriëns.

One of the limitations of the study is that there may be overlap between the data sets. The time horizon is also limited, but will be expanded to five to seven years in future analyses. The analysis also excluded novel molecules that may become available to treat HIV and has no insight on formulation use.

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով